• Doprava ZADARMO nad 50€!

Domov Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

vzťahujúce sa na kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom e-shopu nachádzajúcom sa na webovom sídle spoločnosti PLATAN, s.r.o. (ďalej len „ VOP“ alebo „Všeobecné obchodné podmienky“)

„Preambula“

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú podmienky a spôsob nákupu, resp. predaja tovaru predávaných spoločnosťou PLATAN, s.r.o. prostredníctvom e-shopu nachádzajúcom sa na webovom sídle: www.naturland.sk, ako aj ďalšie súvisiace skutočnosti s týmto nákupom, resp. predajom spojené.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Pod pojmom „Predávajúci“, alebo „PLATAN, s.r.o.“ sa na účely týchto VOP rozumie spoločnosť založená podľa práva Slovenskej republiky pod obchodným menom: PLATAN, s.r.o., so sídlom: Petőfiho 3500/9, 945 01 Komárno, IČO: 34 098 411, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 133/N.

1.2. Pod pojmom „kúpna zmluva“ sa na účely týchto VOP rozumie zmluva uzatvorená na diaľku prostredníctvom e-shopu nachádzajúcom sa na webovom sídle Predávajúceho: www.naturland.sk medzi Predávajúcim a fyzickými alebo právnickými osobami (ďalej len „Zákazník“) bez súčasnej fyzickej prítomnosti Predávajúceho a Zákazníka.

1.3. Pod pojmom „Tovar“ sa na účely týchto VOP rozumie najmä tovar – (i) kozmetické prípravky; (ii) výživové doplnky; (iii) balzamy a krémy; a (iv) čaje a čajové výrobky, na ktorých nákup Zákazníkom prostredníctvom e-shopu Predávajúceho: www.naturland.sk sa tieto Všeobecné obchodné podmienky vzťahujú.

1.4. Pod pojmom „Občiansky zákonník“ sa na účely týchto VOP rozumie zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

1.5. Pod pojmom „Obchodný zákonník“ sa na účely týchto VOP rozumie zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

1.6. Pod pojmom „Zákon o ochrane spotrebiteľa“ sa na účely týchto VOP rozumie zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

1.7. Pod pojmom „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru“ sa na účely týchto VOP rozumie zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1.8. Pod pojmom „Zákon o ochrane osobných údajov“ sa na účely týchto VOP rozumie zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

1.9. Pod pojmom „Spotrebiteľ“ sa na účely týchto VOP rozumie Zákazník Predávajúceho – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní kúpnej zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

2. OBJEDNÁVANIE TOVARU

2.1. Vytvorenie objednávky Zákazníkom je podmienené poskytnutím nasledovných údajov Zákazníka: (i) prihlasovacieho emailu, (ii) prihlasovacieho hesla, (iii) mena a priezviska fyzickej osoby, alebo obchodného mena právnickej osoby, alebo fyzickej osoby – podnikateľa, (iv) adresy bydliska fyzickej osoby, alebo adresy sídla právnickej osoby, alebo fyzickej osoby – podnikateľa, a (v) telefónneho čísla, resp. mobilného telefónneho čísla. V prípade, ak Zákazník uvedie svoje IČO, má Predávajúci za to, že Zákazník nakupuje ako podnikateľ, a nie ako Spotrebiteľ. Uvedené údaje budú Predávajúcim použité na vytvorenie konkrétnej objednávky tovaru Zákazníkom, následné plnenie kúpnej zmluvy a so súhlasom Zákazníka na priamy marketing vlastných tovarov a služieb, a súvisiacich podnikateľských aktivít. Predávajúci však poskytuje Zákazníkovi možnosť kedykoľvek jednoducho a bezplatne odmietnuť používanie uvedených údajov v čase ich získania, ako aj pri každej doručenej správe, ak takéto použitie predtým neodmietol.

2.2. V deň odoslania objednávky potvrdí Predávajúci Zákazníkovi prijatie objednávky prostredníctvom elektronickej pošty (tzv. potvrdzujúcim e-mailom).

2.3. Zákazník týmto potvrdzuje, ak nie je v týchto VOP uvedené inak, že sa pred uzavretím kúpnej zmluvy spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie (internet) oboznámil s:

2.3.1. hlavnými vlastnosťami Tovaru v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a Tovaru,

2.3.2. jeho celkovou cenou, vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní, a zároveň so súvisiacimi nákladmi na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo ak ich nemožno určiť vopred, tak ako aj s tým, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky,

2.3.3. platobnými podmienkami,

2.3.4. dodacími podmienkami,

2.3.5. lehotou, do ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať Tovar,

2.3.6. informáciami o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov Spotrebiteľa (resp. spotrebiteľov),

2.3.7. informáciou o práve Spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy v zmysle článku 3 týchto VOP, pričom formulár na odstúpenie Spotrebiteľa od kúpnej zmluvy tvorí Prílohu č. 1 týchto VOP,

2.3.8. informáciou o tom, že v prípade, ak Spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu, ako aj náklady na vrátenie Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty,

2.3.9. informáciou o tom, kedy nemôže Spotrebiteľ odstúpiť od kúpnej zmluvy (ods. 3.3. týchto VOP), prípadne aj s informáciou o okolnostiach, za ktorých Spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy,

2.3.10. poučením o zodpovednosti Predávajúceho za nedostatky Tovaru podľa § 622 až § 623 Občianskeho zákonníka.

V prípade, ak Predávajúci poskytol vyššie uvedené informácie na trvanlivom nosiči (napr. v papierovej forme, e-mailom, na CD, alebo DVD), Spotrebiteľ potvrdzuje, že boli pre neho čitateľné. Ak internet poskytuje obmedzený priestor na poskytnutie vyššie uvedených informácii, tak Spotrebiteľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím kúpnej zmluvy oboznámil aspoň s informáciami uvedenými v pododsekoch 2.3.1., 2.3.2., 2.3.7., a 2.3.8. týchto VOP. Ostatné informácie sa Predávajúci zaväzuje poskytnúť Spotrebiteľovi spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie.

2.4. Spotrebiteľ týmto výslovne potvrdzuje, že mu Predávajúci bezprostredne pred odoslaním objednávky výslovne, jednoznačne a zrozumiteľne uviedol informácie uvedené v ods. 2.3 pododsek 2.3.1. a 2.3.2. týchto VOP. Spotrebiteľ odoslaním objednávky výslovne potvrdil, že bol oboznámený s tým, že jej súčasťou je povinnosť zaplatiť cenu. Spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že Predávajúci na svojom webovom sídle: www.naturland.sk označil tlačidlo (funkciu) spojené s odoslaním objednávky ľahko čitateľným spôsobom slovným spojením „objednávka s povinnosťou platby“.

2.5. Zákazník týmto potvrdzuje, že sa na webovom sídle Predávajúceho www.naturland.sknajneskôr v okamihu začatia postupu vytvárania objednávky oboznámil s jasne a čitateľne formulovanými informáciami o prípadných obmedzeniach dodávky Tovaru, ako aj o informáciách o spôsoboch platby, ktoré je možné použiť na úhradu Tovaru.

2.6. Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť Spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvalom nosiči bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku, najneskôr spolu s dodaním Tovaru. Uvedené potvrdenie musí pritom obsahovať všetky informácie uvedené v ods. 2.3 týchto VOP, ak ich už Predávajúci neposkytol Spotrebiteľovi pred uzavretím kúpnej zmluvy.

2.7. Zákazník odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal, a že s nimi v celom rozsahu súhlasí. Odoslaním objednávky Zákazník ďalej záväzne potvrdzuje, že si v dohodnutom termíne Tovar odoberie. V prípade, ak si Zákazník neprevezme objednaný Tovar (ani na to vopred Predávajúceho neupozorní), vyhradzuje si Predávajúci právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, a prípadne aj fakturovať Zákazníkovi paušálne náklady spojené s vybavovaním tejto objednávky (tzv. storno – poplatok) vo výške 20% z jeho ceny. Zákazník má právo zrušiť objednávku písomne na adrese sídla Predávajúceho, alebo emailovou poštou na info@naturland.sk. Ešte pred dodaním Tovaru a uplynutím príslušnej dodacej lehoty má Zákazník právo zrušiť objednávku s tým, že Predávajúci má právo fakturovať Zákazníkovi paušálne náklady spojené s vybavovaním tejto objednávky (tzv. storno – poplatok) vo výške 20% z jeho ceny. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Zákazníka, ktorý je pri nákupe Tovaru Spotrebiteľom, odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru (Poučenie o uvedenom práve Zákazníka obsahuje článok 3 týchto VOP).

2.8. Po odoslaní objednávky Zákazníkom je táto elektronicky zaevidovaná v systéme webového sídla Predávajúceho www.naturland.sk. Predávajúci uvedené prijatie objednávky Zákazníkovi potvrdí emailom. Doručením uvedeného emailového potvrdenia (tzv. potvrdzujúceho emailu) o prijatí objednávky Zákazníkovi sa kúpna zmluva považuje za uzavretú. Predmetom uvedenej kúpnej zmluvy je dodanie v objednávke Zákazníka špecifikovaného Tovaru za tam uvedenú kúpnu cenu, a za podmienok uvedených na webovom sídle: www.naturland.sk, týchto VOP, Reklamačnom poriadku a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.

3. POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Právo na odstúpenie od zmluvy

3.1.1. Zákazník, ktorý nakúpil Tovar u Predávajúceho v pozícií Spotrebiteľa, má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia Tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý okamihom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa

3.1.1.1. Tovary objednané Spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo

3.1.1.2. dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo kusu, alebo

3.1.1.3. Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.

3.1.2. Spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

3.1.3. Spotrebiteľ je na odstúpenie od kúpnej zmluvy oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí Prílohu č. 1týchto VOP.

3.1.4. Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa Spotrebiteľ zaväzuje o tomto svojom rozhodnutí informovať Predávajúceho jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, alebo e-mailom) zaslaným na adresu sídla Predávajúceho, alebo na info@naturland.sk. Na tento účel môže Spotrebiteľ použiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí Prílohu č. 1 týchto VOP.

3.1.5. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak Spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od uvedenej kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od tejto kúpnej zmluvy.

3.2. Dôsledky odstúpenia od kúpnej zmluvy

3.2.1. Po odstúpení od kúpnej zmluvy Predávajúci vráti Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie Tovaru k Spotrebiteľovi. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si Spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý Predávajúci ponúka. Platby budú Spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď

3.2.1.1. bolo doručené oznámenie Spotrebiteľa o odstúpení od kúpnej zmluvy, a zároveň keď

3.2.1.2. bol vrátený Tovar späť na adresu sídla Predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie Tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Ich úhradu uskutoční Predávajúci rovnakým spôsobom, aký Spotrebiteľ použil pri svojej platbe, ak Spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

3.2.2. Spotrebiteľ berie na vedomie, že zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti Tovaru.

3.3. Zákonné výnimky z práva odstúpiť od kúpnej zmluvy

3.3.1. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy pri:

3.3.1.1. predaji Tovaru, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy, alebo

3.3.1.2. predaji Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, alebo

3.3.1.3. predaji Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, alebo

3.3.1.4. predaji Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

4. DODACIE PODMIENKY

4.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Tovar v čo najkratšom termíne, najneskôr však v lehote 3 až 7 pracovných dní od uhradenia kúpnej ceny, alebo od prijatia objednávky Predávajúcim v prípade zvolenej úhrady kúpnej ceny na dobierku.

4.2. V prípade Tovaru na „objednávku“, t.j. ak Predávajúci nemá Tovar na sklade, o čom Zákazníka vopred informoval, zaväzuje sa Predávajúci dodať objednaný Tovar v lehote 30 dní.

4.3. Tovar označený ako „akcia“, prípadne uvedený v sekcii „výpredaj“ a pod. má Predávajúci k dispozícii v obmedzenom množstve, teda len do vypredania zásob.

4.4. V prípade, že vyššie uvedené dodacie lehoty nebude môcť Predávajúci z technických príčin dodržať, zaväzuje sa o tom Zákazníka bezodkladne informovať, a v prípade, že sa obe strany nedohodnú na predĺžení dodacej lehoty, zaväzuje sa Predávajúci v lehote 14 dní vrátiť Zákazníkovi kúpnu cenu za Tovar alebo zálohovú platbu.

4.5. Predávajúci využíva na dodanie Tovaru služby kuriérskych spoločností podľa vlastného uváženia (ďalej len „Kuriérska spoločnosť“). V sobotu, nedeľu a vo sviatky sa Tovar nedoručuje. Nakoľko má spravidla vodič Kuriérskej spoločnosti naplánovanú trasu, na ktorej odovzdáva zásielky tovarov, nevie Predávajúci určiť presnú dobu doručenia Tovaru. Z uvedeného dôvodu sa Tovar doručuje na základe predchádzajúceho telefonického oznámenia vodiča Kuriérskej spoločnosti o čase dodania, pričom Zákazník je povinný zabezpečiť, aby bol v tomto oznámenom časovom rozmedzí v mieste doručovania Tovaru buď sám osobne prítomný, alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby na prevzatie (a v prípade dobierky) prípadne aj zaplatenie Tovaru. Zákazník má právo sa priebežne informovať o stave doručovania Tovaru prostredníctvom webového sídla Kuriérskej spoločnosti.

4.6. V období Vianoc, sviatkov a nepredvídateľných okolností môže dôjsť k predĺženiu dodacích lehôt. V prípade, že Tovar nebol doručený a Predávajúci ani Kuriérska spoločnosť Zákazníka nekontaktoval/nekontaktovala, zaväzuje sa Zákazník Predávajúceho o tom bezodkladne informovať za účelom objasnenia a prípadného odstránenia problému.

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. V prípade odoslania objednávky so zvolenou úhradou vopred má Zákazník na výber možnosť zaplatiť kúpnu cenu buď prostredníctvom elektronického bankovníctva, alebo bankovým prevodom, alebo hotovostným vkladom na účet Predávajúceho. V prípade zvolenej úhrady v hotovosti pri dodaní na dobierku, je Zákazník povinný zaplatiť doručovateľovi Tovaru pri prevzatí Tovaru.

5.2. O prípadnej zmene ceny Tovaru bude Zákazník informovaný ešte pred dodaním Tovaru a má právo v tejto súvislosti zrušiť alebo zmeniť objednávku bez tzv. storno poplatku.

5.3. Všetky ceny Tovarov sú uvedené vrátane DPH bez poplatku za doručenie (ďalej len „poštovné“). Predávajúci účtuje Zákazníkovi poštovné vo výške 4,90 € s výnimkou prípadu, ak jednorazový nákup Zákazníka dosiahne v súhrne hodnotu kúpnej ceny minimálne vo výške 50,00 €; v tomto prípade Predávajúci neúčtuje Zákazníkovi žiadne poštovné.

5.4. Úhradou sa rozumie moment pripísania platby na príslušný bankový účet Predávajúceho.

6. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1. Zákazník je povinný si Tovar skontrolovať ihneď pri jeho prevzatí. Zákazník má právo Tovar neprevziať, ak je na ňom alebo na jeho obale v čase prevzatia viditeľné mechanické poškodenie alebo ak je Tovar neúplný.

6.2. Podmienkou úspešnej reklamácie je spísanie reklamačného protokolu s vodičom Kuriérskej spoločnosti, alebo musí Tovar odmietnuť prevziať.

6.3. V prípade ďalšieho reklamačného postupu platí Reklamačný poriadok Predávajúceho, ktorí tvorí Prílohu č. 2 týchto VOP.

6.4. V prípade, ak reklamovaný nedostatok bol spôsobený Zákazníkom, najmä (nie však výlučne) i) neoprávneným zásahom, ii) v dôsledku použitia Tovaru na iné než určené účely, iii) nevhodným skladovaním, iv) neodbornou montážou, v) mechanickým poškodením, ktoré nie je spôsobené opotrebovaním vzniknutým obvyklým používaním, vi) nadmerným zaťažením výrobku (v rozpore so všeobecne záväznými alebo inými predpismi, príp. s odporučením výrobcu), Zákazník sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Predávajúci nezodpovedá za reklamované nedostatky spôsobené Zákazníkom, ako ani živelnou pohromou, či inou vyššou mocou.

6.5. Predávajúci zodpovedá voči Spotrebiteľovi za nedostatky Tovaru v súlade s ustanoveniami §§ 619 – 627 Občianskeho zákonníka v platnom znení. Záručná doba je 24 mesiacov; ak je však na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

6.6. V prípade reklamácie Tovaru je Zákazník povinný ohlásiť reklamáciu na tel. čísle: + 421 915 188 016.

6.7. Dopravu reklamovaného tovaru na posúdenie do sídla Predávajúceho zabezpečí Predávajúci cez vybranú Kuriérsku spoločnosť. Náklady na dopravu hradí v plnej výške Predávajúci.

7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1. Všeobecne. Súhlas dotknutej osoby.

7.1.1. Zákazník v súvislosti so svojou registráciou na webovom sídle Predávajúceho www.naturland.sk poskytol Predávajúcemu v ods. 2.1. týchto VOP uvedené údaje: (i) prihlasovací email, (ii) prihlasovacie heslo, (iii) meno a priezvisko fyzickej osoby, alebo obchodné meno právnickej osoby, alebo fyzickej osoby podnikateľa, (iv) adresu bydliska fyzickej osoby, alebo adresu sídla právnickej osoby, alebo fyzickej osoby – podnikateľa, a (v) telefónne číslo/mobilné telefónne číslo.

7.1.2. Zákazník súčasne s vyššie uvedenou registráciou udelil Predávajúcemu svoj výslovný súhlas v zmysle § 11 Zákona o ochrane osobných údajov so spracovaním jeho osobných údajov uvedených v ods. 7.1.1. týchto VOP popri plnení si povinností Predávajúceho z kúpnej zmluvy aj na to, aby Predávajúci uvedené osobné údaje, ako aj údaje o nákupoch Tovaru (miesto nákupu, čas nákupu, názov Tovaru, hodnota a platobné podmienky) počas trvania predmetnej registrácie spracovával na účely marketingu Predávajúceho (najmä zasielanie newsletter-ov, ktorými je Zákazník informovaný o novinkách v poskytovaných službách) vrátane vykonávania marketingových prieskumov trhu (ďalej len „Marketing“).

7.1.3. Zákazník udeľuje súhlas so zasielaním obchodných ponúk prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to formou e-mailu, SMS, telefónom alebo faxom v súlade s § 62 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Tento súhlas je udelený počas celej doby trvania vyššie uvedenej registrácie Zákazníka na www.naturland.sk (čas platnosti súhlasu). Zákazník ďalej berie na vedomie, že môže dôjsť k prenosu jeho osobných údajov aj do iných členských štátov Európskej únie. Súhlas Zákazníka so spracúvaním jeho osobných údajov na účely Marketingu je dobrovoľný, resp. môže požiadať o vysvetlenie ohľadom spracovania údajov a o zmenu svojich údajov. Zákazník vyhlasuje, že ním poskytnuté osobné údaje sú pravdivé. Súhlas so spracovaním osobných údajov je odvolateľný. Uvedené odvolanie súhlasu možno kedykoľvek vykonať prostredníctvom webového sídla www.naturland.sk. Zákazník súhlasí s tým, aby po skončení platnosti tohto súhlasu boli ním poskytnuté osobné údaje bez potreby ďalšieho oznámenia zo strany Predávajúceho z dôvodu hospodárnosti bezodkladne zlikvidované, s výnimkou podľa § 17 ods. 2 Zákona o ochrane osobných údajov.

7.2. Informácie v súvislosti so spracúvaním údajov podľa § 15 ods. 1 a 8 Zákona o ochrane osobných údajov

7.2.1. Predávajúci oznamuje Zákazníkovi ako dotknutej osobe (t.j. každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú a ktorej definícia je bližšie uvedené v Zákone o ochrane osobných údajov) nasledovné skutočnosti a zároveň poskytuje poučenie o jej právach ako dotknutej osoby v súvislosti so spracovávaním osobných údajov dotknutej osoby Predávajúcim ako prevádzkovateľom informačného systému podľa týchto VOP.

7.2.2. Vyjadrením súhlasu uvedeným v ods. 7.1. týchto VOP dotknutá osoba potvrdzuje, že sa oboznámila s obsahom svojich práv pri spracúvaní osobných údajov a súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov zadaných pri svojej registrácií na www.naturland.sk, na účel špecifikovaný v ods. 7.1. až 7.2. týchto VOP.

7.2.3. Prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov je spoločnosť: PLATAN, s.r.o., so sídlom: Petőfiho 3500/9, 945 01 Komárno, IČO: 34 098 411, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 133/N (ďalej na účely tohto článku VOP aj ako „ prevádzkovateľ“), ktorá získava osobné údaje dotknutej osoby v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov, ktorý podrobne upravuje vzťah medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou.

7.2.4. Predávajúci je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby na to, aby uvedené osobné údaje, ako aj údaje o nákupoch Tovaru (miesto nákupu, čas nákupu, názov Tovaru, hodnota a platobné podmienky) počas platnosti registrácie Zákazníka na www.naturland.sk spracovával na účely Marketingu (najmä na zasielanie newsletter-ov, ktorými je Zákazník informovaný o novinkách v poskytovaných službách), vrátane vykonávania marketingových prieskumov trhu.

7.2.5. Predávajúci je oprávnený spracúvať nasledovné osobné údaje dotknutej osoby: meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo/mobilné telefónne číslo a prihlasovacia e-mailová adresa dotknutej osoby a prihlasovacie heslo.

7.2.6. Predávajúci bude získavať osobné údaje Zákazníka prostredníctvom webovej stránkywww.naturland.sk.

7.2.7. Dotknutá osoba týmto vyhlasuje a potvrdzuje, že Predávajúcemu poskytuje svoje osobné údaje uvedené podľa bodu 7.2.5. týchto VOP dobrovoľne.

7.2.8. Osobné údaje budú sprístupnené zamestnancom Predávajúceho z oddelenia marketingu, a prípadne iným zamestnancom Predávajúceho, ktorým oprávnenie nakladať s osobnými údajmi vyplýva z pracovnoprávnych vzťahov voči Predávajúcemu ako zamestnávateľovi v zmysle pracovnoprávnych predpisov, najmä zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení alebo z poverenia.

7.2.9. Osobné údaje nebudú zverejňované. Uvedené sa však netýka možnosti spracovania údajov v rámci zverejňovaných štatistík a prehľadov predajov.

7.2.10. Nepredpokladá sa prenos osobných údajov do tretích krajín, avšak sa predpokladá prenos osobných údajov do iných členských štátov Európskej únie.

7.2.11. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

7.2.11.1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

7.2.11.2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 odseku 5 Zákona o ochrane osobných údajov je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

7.2.11.3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

7.2.11.4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

7.2.11.5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

7.2.11.6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

7.2.11.7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

7.2.11.8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

7.2.12. Právo dotknutej osoby možno obmedziť len podľa pododseku 7.2.11.5. a 7.2.11.6. tohto článku VOP, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona, alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

7.2.13. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči

7.2.13.1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu, alebo

7.2.13.2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

7.2.13.3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu.

7.2.14. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

7.2.15. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov (t.j. najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti). Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe kúpnej zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

7.2.16. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo:

7.2.16.1. písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa Zákona o ochrane osobných údajov; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania, alebo

7.2.16.2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe.

7.2.17. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

7.2.18. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

7.2.19. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1. Zákazník týmto udeľuje súhlas s tým, že tieto VOP v platnom znení budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy uzavieranej medzi Predávajúcim a Zákazníkom ohľadom kupovaného Tovaru na diaľku prostredníctvom e-shopu: www.naturland.sk. Právny vzťah z uvedenej kúpnej zmluvy sa ďalej riadi ustanoveniami Reklamačného poriadku, doplňujúcimi informáciami uvedenými na webovom sídle:www.naturland.sk a všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä (nie však výlučne) Občianskym zákonníkom v platnom znení v prípade spotrebiteľa a Obchodným zákonníkom v platnom znení v prípade podnikateľa, Zákonom o ochrane spotrebiteľa, Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení a Zákonom o ochrane osobných údajov.

8.2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny týchto Všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením na jeho webovom sídle: www.naturland.sk .

8.3. Orgánom dohľadu nad predajom tovaru Predávajúceho prostredníctvom e-shopu: www.naturland.sk je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 821 05 Bratislava.

8.4. Súčasťou týchto Všeobecne obchodných podmienok sú nasledovné prílohy:

8.4.1. Príloha č. 1: Formulár na odstúpenie Spotrebiteľa od kúpnej zmluvy,

8.4.2. Príloha č. 2: Reklamačný poriadok.

8.5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky boli schválené na to oprávneným orgánom Predávajúceho a sú platné a účinné od 01.06.2015.

V Komárne, dňa 01.06.2015